Dokumenti / Zakoni / Odluke / Pravilnici


Statut Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o studijima

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci

Izmjena odluke o visini participacije za izvanredne studente s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci

Zaključak o uvjetima studiranja studenata s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci

Protokol za skrb i praćenje studenata sa zdravstvenim teškoćama, invaliditetom i kroničnim bolestima


ZAKONI

Zakon o suzbijanju diskriminacije

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom

Zakon o listi tjelesnih oštećenja

Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom


DEKLARACIJA/KONVENCIJE/STRATEGIJA

Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine


ODLUKE

Odluka o osnivanju povjerenstva za osobe s invaliditetom Vlade RH

Odluka o imenovanju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

Odluka Vlade RH o subvenciji participacije u troškovima studija_2012_2015

Odluka Vlade RH o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018.PRAVILNICI

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Pravilnik o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom